หมวดหมู่: แรงงาน

1aaakสุชาติ พรชัยวิเศษกุล

กรมการจัดหางาน ติวเข้ม นักแนะแนวอาชีพระดับกลาง รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ (Online Training & Workshop)  ปรับรูปแบบการทำงานของภาครัฐ ในยุคโควิด

     นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับกลาง รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ (Online Training & Workshop) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การอบรมดังกล่าว เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมการจัดหางานด้านการแนะแนวอาชีพ ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญในการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในการแนะแนวอาชีพ ทักษะที่จำเป็น ให้กับนักเรียนที่จะเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญของชาติในอนาคต เพื่อจะได้มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ  เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งครอบคลุมไปยัง การแนะแนวอาชีพให้กับกลุ่มคนพิเศษ ได้แก่ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง รวมถึงผู้สูงอายุ ซึ่งมีจำเป็นต้องใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการแนะแนวการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ประกอบอาชีพ มีรายได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

    อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  กรมการจัดหางานจึงได้ปรับรูปแบบการฝึกอบรม เป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ที่นับเป็นรูปแบบใหม่ของการฝึกอบรมที่ข้าราชการในหน่วยงานต้องพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในครั้งนี้  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน เป็นข้าราชการของกรมการจัดหางานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเนื้อหาจะเป็นการเพิ่มเติมความรู้จากที่เคยได้รับเมื่อครั้งเข้ารับการฝึกอบรมนักแนะแนวอาชีพระดับต้น เน้นการฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ เช่น การพัฒนาและเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการนำเสนอและกระบวนการแนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษาทางอาชีพ

    การสร้างกิจกรรมนำเสนอรูปแบบให้ผู้ฟังเกิดการตระหนักคิด เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการแนะแนวอาชีพ การนำเสนอสื่อ เครื่องมือ ที่หากนำไปใช้แล้วจะเกิดประสิทธิภาพในกระบวนการแนะแนวอาชีพ เป็นต้น  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการแนะแนวอาชีพระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยัง สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.2560-2564)  มีกำหนดการฝึกอบรม 6 วัน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม –5 มิถุนายน 2563

    อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการจัดหางานมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรม  เกิดการเปลี่ยนแปลง อันประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ (Attitude) การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ (Knowledge)การเปลี่ยนแปลงด้านทักษะ (Skill) ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนั้น จะส่งผลต่อกันและกัน และหากผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนา เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้น เชื่อว่าจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

     กรมการจัดหางาน ติวเข้ม นักแนะแนวอาชีพระดับกลาง รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ (Online Training & Workshop) ปรับรูปแบบการทำงานของภาครัฐ ในยุคโควิด

    นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับกลาง รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ (Online Training & Workshop) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การอบรมดังกล่าว เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมการจัดหางานด้านการแนะแนวอาชีพ ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญในการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในการแนะแนวอาชีพ ทักษะที่จำเป็น ให้กับนักเรียนที่จะเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญของชาติในอนาคต เพื่อจะได้มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ  เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งครอบคลุมไปยัง การแนะแนวอาชีพให้กับกลุ่มคนพิเศษ ได้แก่ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง รวมถึงผู้สูงอายุ ซึ่งมีจำเป็นต้องใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการแนะแนวการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ประกอบอาชีพ มีรายได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

    อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  กรมการจัดหางานจึงได้ปรับรูปแบบการฝึกอบรม เป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ที่นับเป็นรูปแบบใหม่ของการฝึกอบรมที่ข้าราชการในหน่วยงานต้องพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในครั้งนี้  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน เป็นข้าราชการของกรมการจัดหางานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเนื้อหาจะเป็นการเพิ่มเติมความรู้จากที่เคยได้รับเมื่อครั้งเข้ารับการฝึกอบรมนักแนะแนวอาชีพระดับต้น

    เน้นการฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ เช่น การพัฒนาและเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการนำเสนอและกระบวนการแนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษาทางอาชีพ การสร้างกิจกรรมนำเสนอรูปแบบให้ผู้ฟังเกิดการตระหนักคิด เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการแนะแนวอาชีพ การนำเสนอสื่อ เครื่องมือ ที่หากนำไปใช้แล้วจะเกิดประสิทธิภาพในกระบวนการแนะแนวอาชีพ เป็นต้น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการแนะแนวอาชีพระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.2560-2564)มีกำหนดการฝึกอบรม 6 วัน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม –5 มิถุนายน 2563

    อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการจัดหางานมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรม  เกิดการเปลี่ยนแปลง อันประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ (Attitude) การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ (Knowledge) การเปลี่ยนแปลงด้านทักษะ (Skill) ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนั้น จะส่งผลต่อกันและกัน และหากผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนา เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้น เชื่อว่าจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!