หมวดหมู่: พลังงาน

1abAEN4

'สนธิรัตน์' ลงพื้นที่ลำปาง มอบนโยบาย กฟผ.พร้อมเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนไผ่เพชรล้านนา ดันศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก-โรงไฟฟ้าชุมชนเต็มสูบ

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ เยี่ยมชมสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ และผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ โดยได้มอบนโยบายให้ กฟผ. เป็นต้นแบบในการที่จะช่วยขับเคลื่อนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน อันจะช่วยหมุนเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ชุมชน ให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายไฟฟ้าช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเข้าถึงแหล่งพลังงาน

      นอกจากนั้น ยังได้เร่งรัดแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาค เนื่องจากระบบส่งของ กฟผ. มีความครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีความทันสมัย สามารถสร้างความมั่นคงด้านระบบส่งไฟฟ้าในประเทศ ซึ่ง กฟผ. สามารถนำศักยภาพนี้ขยายไปสู่ภูมิภาคอาเซียนได้ รวมทั้งยังสามารถใช้โอกาสนี้ในการที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นตัวกลางในการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (Trader)

     และในช่วงบ่าย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนไผ่เพชรล้านนา ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์ไผ่ครบวงจรในภาคเหนือ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับนโยบายพลังงาน Energy for All ที่มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าร่วมกัน

      นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนไผ่เพชรล้านนา ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์ไผ่ครบวงจรในภาคเหนือ ที่ผ่านมาก็ได้ลงพื้นที่ดูงานชุมชนหลายแห่งที่ใช้พลังงานไปหมุนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็น แม่แจ่มโมเดล กาญจนบุรีโมเดล ผาปังโมเดล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “แม่แจ่มโมเดล” ที่เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านวัตถุดิบที่จะสามารถใช้ผลิตพลังงานหมุนเวียน สามารถสร้างโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชน ทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายไฟฟ้า รายได้จากการขายซังข้าวโพด ทำให้แก้ไขปัญหาหนี้สินให้ชาวบ้าน มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเข้าถึงแหล่งพลังงาน

      “ผมจึงต้องการพลิกมิติด้านพลังงานให้ตอบโจทย์กลุ่มพี่น้องเกษตรกร และประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้สามารถเป็นเจ้าของพลังงานได้โดยผลักดันนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าให้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ยกระดับชุมชนสู่การเป็นผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้จำหน่ายไฟฟ้า ส่งเสริมการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนโดยใช้เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพรายพื้นที่ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน เปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน ร่วมกับชุมชน จัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน โดยยึดหลักให้ชุมชนได้ผลประโยชน์สูงสุด”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าว

 

โรงไฟฟ้าชุมชนพลิกมิติด้านพลังงานให้ตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกรและชุมชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หมุนเศรษฐกิจฐานรากจากวัตถุดิบด้านการเกษตรภายในชุมชนครับ

         ขึ้นเหนือไปลำปางเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นอกจากจะได้เยี่ยมเยียนคน กฟผ. แล้ว ความตั้งใจของผมอีกอย่าง ก็คือ การไปดูวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ที่จะสามารถนำมาใช้เป็นโมเดลของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนครับ อย่างวิสาหกิจชุมชนไผ่เพชรล้านนา ที่ อ. แจ้ห่ม จ.ลำปาง เข้มแข็งมากๆ ทั้งผู้นำชุมชน ทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เห็นได้จากผลผลิตจากไผ่เป็นชีวมวลซึ่งสามารถสร้างอาชีพ เกิดรายได้ และยังทำให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความคึกคักอย่างมาก ไผ่ชีวมวลเป็นหนึ่งในวัตถุดิบจากภาคเกษตรที่สามารถนำไปผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าชุมชนได้ ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชน กับภาคเอกชน และสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าให้กับประเทศด้วย

      จะว่าไปแล้ว พื้นที่ภาคเหนือก็ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าต้นแบบแห่งแรกของไทย ที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ครับ แม่แจ่มมีศักยภาพด้านวัตถุดิบที่จะสามารถใช้ผลิตพลังงานหมุนเวียน นำซังข้าวโพดไปขายให้กับโรงไฟฟ้าเกิดรายได้แก่ชุมชน และเมื่อขายไฟฟ้าแล้วก็เกิดรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ความสำเร็จวัดได้จากการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้พี่น้องในชุมชน อีกที่ในภาคเหนือ ก็คือ อ.แม่แตง ชุมชนที่นั่นปลูกหญ้าเนเปียร์ขายให้โรงไฟฟ้า เช่นเดียวกับต้นข้าวโพดที่ไม่ต้องการหลังเก็บเกี่ยว รวมกันปีละไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทนะครับ ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเข้าถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้า ถือเป็นการหมุนเศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจร

       โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนของกระทรวงพลังงาน ได้นำชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชนมาจับมือกันครับ โดยยึดหลักว่าชุมชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุดก่อน เพราะสามารถแก้ปัญหาปากท้องให้กับคนในพื้นที่ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เราเร่งทำงานกันมากในช่วงนี้และคงต้องทำงานหนักขึ้นอีกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับวิกฤตที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ครับ ผมจะทำให้กระทรวงพลังงานมีส่วนในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ทำให้พลังงานพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากให้ได้ ทำให้เป็น "พลังงานสร้างไทย" ครับ

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!