หมวดหมู่: ประกัน

Risk Culture


สำนักงาน คปภ. สร้างเกราะป้องกัน'Risk Culture' ผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) จัดสัมมนาหัวข้อ ‘Risk Culture สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันภัยผ่านระบบออนไลน์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยมองเห็นถึงความสำคัญของการมีวัฒนธรรมความเสี่ยง (Risk Culture) ภายในองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยสร้างเกราะคุ้มกันที่ดีให้กับธุรกิจประกันภัยสามารถเท่าทันหรือปรับตัวได้เร็วกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้บริษัทประกันภัยทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก สามารถรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

โดยในการบรรยายได้รับเกียรติจาก คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (TISCO Financial Group PLC.) มาถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการกำกับดูแลธุรกิจ และการสร้าง Risk Culture ในองค์กร รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ช่วงที่ประเทศไทยเกิด Pandemic เพื่อถ่ายทอดแนวคิดมุมมองของกลุ่มทิสโก้ที่สามารถรับมือผลกระทบจากสถานการณ์โควิดได้แบบ Robust และ Resilience

RiskCulture

นอกจากนี้ ได้แบ่งปันมุมมองขององค์ประกอบที่สำคัญในการสร้าง TISCO Culture ได้แก่ 1. Risk Management and Corporate Governance 2. Customer Centric และ 3. Innovation and Productivity ซึ่งองค์กรใดมี Risk Culture ที่ดีก็เสมือนมีโล่เป็นเกราะป้องกัน (The Magic Shield) จะเป็นส่วนที่ช่วยให้องค์กรสามารถรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ’Risk Culture: Theory into practice’โดยสำนักงาน คปภ. ได้รับเกียรติจาก คุณพันธ์ศักดิ์ เสตเสถียร หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง บริษัท PWC ประเทศไทย จำกัด ซึ่งมาฉายภาพให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการนำ Concept เรื่อง Risk Culture ไป Implementation ในองค์กรให้สามารถเกิดขึ้นจริงได้อย่างไร

และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งจากการเข้าไปช่วยในหลายองค์กร Setup เรื่อง Risk Culture และการทำ Enterprise Risk Management ที่สามารถชี้ให้เห็นถึงความคิดมุมมองของกรรมการในหลากหลายองค์กร รวมถึงประเด็นที่เป็น Pain Point สำคัญในการขับเคลื่อนและสร้าง Risk Culture การบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงผลการทำ Survey ต่างๆ ที่ทาง PWC ได้จัดทำขึ้น เช่น Trend and Risk Landscape และ Key Challenges ในเรื่อง Risk Culture จากมุมมองของกรรมการบริษัท

ใน Asia Pacific เพื่อเป็นข้อมูล Mapping สนับสนุนเพิ่มเติมประกอบการบรรยาย โดยในช่วงท้ายได้กล่าวถึงการทำ Core Competencies of Culture Management และ How to Achieve Effective Risk Management ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง Risk Culture ภายในองค์กร อย่างไรก็ตาม การสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงที่สามารถรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับวัฒนธรรมองค์กร ต้องได้รับการผลักดันและส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงาน คปภ. ได้มีแนวทางที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาและพัฒนาเพื่อกำหนดกรอบในการยกระดับ Risk Culture สำหรับธุรกิจประกันภัยให้มีความ Resilience และเป็นเครื่องมือในการประเมินระดับ Risk Culture ที่สะท้อนวัฒนธรรมขององค์กรและ Tone from the top ได้ต่อไป

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!