หมวดหมู่: กลต.

SEC


ก.ล.ต. – ThaiBMA ร่วมจัดทำและเผยแพร่ ‘ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้’ เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน
          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยแพร่ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. ซึ่งได้ร่วมจัดทำกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เพื่ออำนวยความสะดวก ลดต้นทุนในการจัดทำสัญญาฯ ดังกล่าว และเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพิ่มความเชื่อมั่นและคุ้มครองผู้ลงทุนในหุ้นกู้มากขึ้น

          ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ของ “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน “สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” ซึ่งเป็นเอกสารกำหนดเงื่อนไขความผูกพันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

          ก.ล.ต. จึงได้ร่วมกับ ThaiBMA จัดทำตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถนำตัวอย่างสัญญาไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบของกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งฯ ได้ผ่านการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 รวมทั้งได้ปรับปรุงตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งฯ โดยนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพิจารณาประกอบ ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นแล้ว 

          สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถศึกษาตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้ที่ลิงก์ https://publish.sec.or.th/nrs/6728a5.pdf หรือเว็บไซต์ ThaiBMA www.thaibma.or.th ได้ที่ลิงก์ https://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing/sec140624.aspx 

 

 

6465

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!