หมวดหมู่: ประกัน

Consolidation


สำนักงาน คปภ. ย้ำ Consolidation ทำให้บริษัทประกันภัยไทยแข็งแกร่งมากขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน ธุรกิจประกันภัยต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน ทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 17) และแนวโน้มที่บริษัทประกันภัยต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) มากขึ้น

ดังนั้น บริษัทประกันภัยจำเป็นต้องตื่นตัวและปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในทุกสถานการณ์ สำนักงาน คปภ. จึงมีนโยบายส่งเสริม Consolidation ในภาคธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถด้วยการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีศักยภาพในการเติบโต ยกระดับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการและเข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้บริษัทและอุตสาหกรรมประกันภัยไทยมีความมั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

Consolidation

สำหรับ การควบรวมกิจการประกันภัยคู่ล่าสุด คือ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทประกันภัยที่มีเครือข่ายในระดับสากล ได้ควบรวมกิจการเข้ากับบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทผู้นำการรับประกันภัยประเภทประกันภัยอุบัติเหตุ และประกันภัยสุขภาพ โดยภายหลังจากการควบรวบกิจการแล้วใช้ชื่อ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินกิจการ

โดยได้รับความเห็นชอบการควบรวมกิจการจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คณะกรรมการ คปภ.) หลังจากนั้นบริษัทก็ได้ดำเนินการตามแผนการควบเข้ากัน ภายใต้หลักการสำคัญที่ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการ คปภ. คือ ต้องไม่ทำให้เสื่อมสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับตามสัญญาประกันภัย และประกาศให้สาธารณชนทราบถึงการควบกันของบริษัท

ส่วนความคืบหน้าล่าสุดนั้น ทางคณะผู้บริหารของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามารับมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจากสำนักงาน คปภ. ไปเมื่อเร็วๆ นี้ และได้มีการหารือระหว่างสำนักงาน คปภ. กับบริษัทเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต และการสนับสนุนนโยบาย One Presence ของภาครัฐ เนื่องจากภายใต้กลุ่ม Chubb มีบริษัทประกันภัยในประเทศไทย 2 แห่ง 

สำนักงาน คปภ. โดยคณะกรรมการ คปภ. เห็นว่า นโยบาย Consolidation จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยใช้ความรู้ความชำนาญและทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนผู้เอาประกันภัย และสำนักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลสากล เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!