หมวดหมู่: กลต.

SEC copy


ก.ล.ต. เปิดเผยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

          คณะกรรมการกำกับตลาดทุนปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็วจากการอนุญาตเป็นการทั่วไป และปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกันทั้งผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

          คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ลดทุนจดทะเบียนได้เป็นการทั่วไป หากการลดทุนดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนตามที่กำหนด ได้แก่ ไม่กระทบโครงสร้างของผู้ถือหุ้น ไม่กระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมา ก.ล.ต. พบว่า มีผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ขออนุญาตลดทุนหลายกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขการอนุญาตลดทุนเป็นการทั่วไป อีกทั้ง ยังไม่มีเกณฑ์การอนุญาตลดทุนเป็นการทั่วไปสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า*

          เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับความสะดวกรวดเร็วจากการอนุญาตลดทุนเป็นการทั่วไป และปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จึงมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตลดทุนเป็นการทั่วไปดังกล่าวโดยให้ทำได้ ดังนี้ (1) กรณีที่ลดทุนระหว่างหยุดประกอบธุรกิจทุกประเภทตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวไม่น้อยกว่า 1 ปี หรืออยู่ระหว่างการคืนใบอนุญาตทั้งหมด หรือ (2) กรณีไม่เข้าข่ายข้อ (1) โดยเป็นการลดทุนส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องแสดงให้เห็นว่าหลังลดทุนแล้วยังสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีเงินกองทุนเพียงพอ และมีแผนธุรกิจในอนาคตที่มีความมั่นคงและเหมาะสม รวมทั้ง ต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องด้วย

          ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว** ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

_______________________

หมายเหตุ :
*ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 57/2564 เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (https://publish.sec.or.th/nrs/9175p_r.pdf)

**ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 19/2567 เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (https://publish.sec.or.th/nrs/10248s.pdf

 

 

6483

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!