หมวดหมู่: งานวิจัยเศรษฐกิจ

6500 CapSnap


Capital Market Snapshot: ‘Thailand Private Equity 2023’

          ● ภาพรวมการระดมทุน Private Equity (PE) ของไทยในปี 2023 ลดลงจากปีก่อน โดยมีมูลค่ารวม 140.5 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (-83.1%) จํานวน 29 ดีล (-38.3%) อย่างไรก็ตาม ในปี 2024 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน Q2/2024 ที่มีมูลค่าการระดมทุน PE เท่ากับ 150.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

          ● การระดมทุน PE ของไทยในปี 2023 ส่วนใหญ่อยู่ในขั้น Seed/Angel Stage มากที่สุด

          ● สาขาธุรกิจที่มีมูลค่าการระดมทุนมากที่สุด ได้แก่ Internet รองลงมา คือ สาขาธุรกิจการเงิน

          ● ในปี 2023 บริษัทที่มีการระดมทุน PE มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. HOMA (45.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 2. Roojai (42.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 3. MONIX (20.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

 

อ่านบทความฉบับเต็ม >> Capital Market Snapshot: ‘Thailand Private Equity 2023’

 

 

6500

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!