หมวดหมู่: กลต.

SET 8


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 17 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 17 มิ.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 47 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL)

 

นาย กัลกุล

ดำรงปิยวุฒิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

7,000,000

2.60

ซื้อ

กิฟท์ อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(GIFT)

 

นาย โชติ

เชษฐโชติศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

2,656,400

3.94

ขาย

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

30,000

9.38

ซื้อ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์)

หุ้นสามัญ

14/06/2567

14,000

9.34

ซื้อ

จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GABLE)

 

นาง พิมพ์นารา

อธิโชติอนันต์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

10,000

4.00

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

9,100

4.24

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

14,200

4.24

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)

หุ้นสามัญ

14/06/2567

2,500

4.25

ซื้อ

เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บมจ.(GTB)

 

นาย ประจินต์

คงสาคร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

42,600

0.70

ซื้อ

เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHASE)

 

นาย ประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

400,000

1.63

ซื้อ

ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCM)

 

นางสาว กัญญารัตน์ สานโอฬาร

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

14/06/2567

100

1.20

ขาย

ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ)

 

นาย หวัง ยอบ จี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

86,800

3.22

ขาย

ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ)

 

นาย หวัง ยอบ จี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

15,000

3.24

ขาย

เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN)

 

นางสาว วัลยา

จิราธิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

35,800

55.75

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART)

 

นาย ศุภศิษย์

สิทธเศรษฐ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวกุลธิดา พิพัฒน์สันติกุล)

หน่วยทรัสต์

17/06/2567

100,000

8.15

ซื้อ

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

191,900

3.90

ซื้อ

ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC)

 

นาย ชัชชวี

วัฒนสุข

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

500,000

4.84

ขาย

ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)

 

นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

442,100

1.36

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

19,000

14.29

ซื้อ

ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)

 

นาย ปฐมพงศ์

ชูพยัคฆ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

15,000

10.60

ซื้อ

บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)

 

หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

10,000

19.00

ซื้อ

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นาง นุชนารถ

รัตนสุวรรณชาติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

2,000

1.29

ซื้อ

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

94,000

8.89

ซื้อ

เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL)

 

นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

23,600

1.63

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (กชวรรณ วิชญเวทางค์)

หุ้นสามัญ

17/06/2567

3,000

2.98

ซื้อ

มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์)

หุ้นสามัญ

14/06/2567

4,000

2.08

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

34,300

1.14

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

100,000

1.15

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

60,000

1.16

ซื้อ

เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI)

 

นาง นวลพรรณ

ล่ำซำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

10,100

107.35

ซื้อ

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT)

 

นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ผู้รายงาน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX

12/06/2567

200

29.75

ซื้อ

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT)

 

นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ผู้รายงาน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX

14/06/2567

200

29.50

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาง จิราภรณ์

ศรีนัครินทร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

21,000

5.90

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาง จิราภรณ์

ศรีนัครินทร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

20,100

5.90

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาย วัลลภ

เหล่าไพบูลย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

18,000

5.85

ซื้อ

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO)

 

นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

80,000

3.97

ซื้อ

. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON)

 

นาง นิรมล

รุจิราโสภณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

77,300

4.55

ซื้อ

สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART)

 

นาย สุรพล

เติมอริยบุตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

243,200

0.76

ซื้อ

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)

 

นาย ภูมิพันธ์

บุญญาปะมัย

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด)

หุ้นสามัญ

14/06/2567

100,100

6.80

ซื้อ

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)

 

นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

200,000

6.95

ซื้อ

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาง เพ็ชรา

รัตนภูมิภิญโญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

110,000

9.00

ซื้อ

อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)

 

นาย เชษฐ

เชษฐโชติศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

375,900

12.11

ซื้อ

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM)

 

นาย ขวัญชัย

กิจก้องขจรชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

4,100

18.70

ซื้อ

เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAF)

 

นาย พิศิษฐ์

อริยเดชวณิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

9,800

0.69

ซื้อ

เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAF)

 

นาย พิศิษฐ์

อริยเดชวณิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

15,000

0.68

ซื้อ

แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ACE)

 

นาย ธีรวุฒิ

ทรงเมตตา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

6,138,000

1.33

ซื้อ

แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPN)

 

พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

50,000

3.28

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!