WORLD7

smed

BB TF5

1aaaอรมน ทรัพย์ทวีธรรม

กรมเจรจาฯ คว้าผลประเมิน ITA ระดับ AA ครองอันดับ 6 จาก 146 หน่วยงานทั่วประเทศ

       กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศท็อปฟอร์ม คว้าผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 65 ระดับ AA ได้คะแนน 97.28 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ครองอันดับ 6 จาก 146 ส่วนราชการระดับกรมทั่วประเทศ ยันมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต

      นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2565 ที่ผ่านมา โดยกรมฯ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ AA คะแนน 97.28 โดยได้อันดับที่ 6 จาก 146 หน่วยงานที่เป็นส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงานจากทั่วประเทศ

      ทั้งนี้ กรมฯ มุ่งเน้นบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการปลูกจิตสำนึกบุคลากรของกรมฯ ให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ และยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอีกด้วย

       “ต้องขอขอบคุณบุคลากรของกรมฯ หน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานทุกด้านของกรมฯ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในครั้งนี้ และขอยืนยันว่ากรมฯ จะมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต (DTN Zero Corruption) ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้”นางอรมนกล่าว

      สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ซึ่งผลการประเมินจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการปฏิบัติงาน การให้บริการ รวมทั้งสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐ

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!