WORLD7

smed

BB TF5

1a4Bอรมน ทรัพย์ทวีธรรม

กรมเจรจาฯ’ เดินหน้าระดมความเห็นร่าง พ.ร.บ. กองทุน FTA ทุกภาคส่วน

    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. กองทุน FTA จากทุกภาคส่วน 11 ก.ย.นี้ ชี้! กองทุนจะเป็นกลไกสำคัญเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากภาคการผลิตและภาคบริการ และปรับตัวใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า พร้อมเชิญชวนร่วมแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ www.dtn.go.th และ www.law.go.th ตั้งแต่วันที่ 11 – 30 ก.ย.นี้

      นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเตรียมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า พ.ศ. …” ในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.กองทุน FTA และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตร ผู้ประกอบการ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.

      นอกจากนี้ ยังได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาพันธ์ SME ไทย กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน และหน่วยงานศึกษาวิจัยภายนอก เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นอีกด้วย

            นางอรมน กล่าวว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.กองทุน FTA สืบเนื่องจาก ครม. ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กองทุน FTA) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะต้องจัดทำกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุน FTA ต่อไป เพื่อให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 ที่กำหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับจะต้องให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องด้วย

            นางอรมน เพิ่มเติมว่า กองทุน FTA ที่จัดตั้งขึ้น จะมีรายละเอียดเรื่องการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาคการผลิต ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันให้สามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า โดยจะให้ความช่วยเหลือใน 2 รูปแบบ คือ เงินจ่ายขาด

            อาทิ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา วิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายการจัดหาที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือปรับปรุงพัฒนา ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่มีผลโดยรวมต่อการสนับสนุนการบริโภค การตลาด และการส่งออก ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน และเงินหมุนเวียน อาทิ ค่าก่อสร้างโรงงาน โรงเรือน ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการผลิตและการตลาด โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติโครงการขอความช่วยเหลือ หลังจากที่ พ.ร.บ. กองทุน FTA มีผลใช้บังคับ

            ทั้งนี้ กรมยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.กองทุน FTA ผ่านเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th และเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล www.law.go.th ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม – 30 กันยายนนี้ จึงขอเชิญชวนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.กองทุน FTA ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำกฎหมายดังกล่าว ก่อนที่จะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ตามกระบวนการตรากฎหมายของไทยต่อไป

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!