WORLD7

smed

BB TF5

 

1aลูกจ้าง JSL

รมว.เฮ้ง เร่งเยียวยาลูกจ้าง JSL เตรียมหลักฐานยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ ครบกำหนดเงื่อนเวลาอนุมัติจ่ายทันที

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงใยลูกจ้าง JSL กำชับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างทันทีที่มีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

      นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า เคส JSL เลิกจ้างลูกจ้างนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ส่งความห่วงใยผ่านมายังผม โดยฝากให้เร่งรัดการดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยเร็ว

      พร้อมทั้งหาทางช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกจ้างกลุ่มนี้ ในเบื้องต้น ตนจึงได้กำชับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เร่งดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว นายจ้างไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด หรือเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้

     รวมทั้งนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ให้ลูกจ้าง JSL ยื่นเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ทันที เพื่อเป็นการทำงานคู่ขนานกันไป โดยในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 นี้ กสร. ให้พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (สรพ.4) เปิดทำการอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้าง JSL กรอกข้อมูลยื่นเอกสารแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารประกอบการดำเนินการต่อไป

    ด้านนายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ (10 กรกฎาคม 2565) กสร. ได้ให้ สรพ. 4 เปิดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้าง JSL ที่มายื่นเอกสารแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง โดยพนักงานตรวจแรงงานชี้แจงให้ทราบขั้นตอนการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ว่าจะมีผลเมื่อใด และมีเอกสารใดประกอบบ้าง เพื่อเป็นการทำงานคู่ขนานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวไว้ ซึ่งหากพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แล้ว ให้ สรพ.4 เร่งดำเนินการรวบรวมเสนอ กสร. ให้ความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์แก่ลูกจ้างทันที

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!