WORLD7

smed

BB TF5

1a1Cจันทบุรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรม การสร้างการบริการที่ประทับใจ ให้กับผุ้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารในจังหวัดจันทบุรี

   

      ที่ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ต คลับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างการบริการที่ประทับใจ ภายใต้โครงการ การพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ โดยมีนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารในจังหวัดจันทบุรี ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

     โดยมีพนักงานบางส่วนต้องออกจากธุรกิจดังกล่าว แต่ขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวกำลังคลี่คลายเป็นไปด้วยดี ประกอบกับประเทศไทยได้เปิดประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี เป็นจำนวนมาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนา แรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร. ปจ.) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจันทุบรี เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว จึงได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างการบริการที่ประทับใจ

     ภายใต้โครงการการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ Up SkilL ด้านการให้บริการนักเที่ยวแก่บุคลากรในภาคการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดจันทบุรี ให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทั้งภายในประเทศและทั่วโลก ให้เกิดความประทับใจและมาท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยวการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างการบริการที่ประทับใจ หลักสูตร 30 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 32 คน ดำเนินการฝึกอบรม 2 รุ่นระหว่างวันที่ 11 – 12 และ 25 - 26 กรกฎาคม 2565

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!