หมวดหมู่: บลจ.

9714 KTTWIN 1Y1


KTAM เห็นโอกาสทำกำไรทุกสภาวะตลาด เปิดขาย ‘KTTWIN1Y1’ เสนอขายครั้งเดียว 18-25 ก.ย.นี้

          นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การลงทุนที่ยังคงมีความผันผวนจากหลายๆ ปัจจัยทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ทำให้นักลงทุนต่างมองหาโอกาสการลงทุนที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง เราจึงได้เปิดเสนอขาย “กองทุนเปิดเคแทม Twin Structured Complex Return 1Y1” (KTTWIN1Y1) อายุประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียน ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 18 – 25 กันยายน 2566 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

          กองทุน KTTWIN1Y1 (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือ ตราสารเทียบเท่าที่เสนอขายทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 98.00–99.00 ของ NAV และกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนท์ ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของกองทุน Invesco QQQ Trust (QQQ) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 1.00-2.00 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนท์ แต่จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศทั้งจำนวน 

          สำหรับ Invesco QQQ ETF หรือ QQQ เป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีหุ้นสหรัฐ NASDAQ-100 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นบริษัทขนาดใหญ่จำนวน 100 ตัวแรก ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ 

          “กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ผสมผสานการลงทุนระหว่างตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ และเพื่อเป็นการดูแลเงินต้น เราจึงเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ พร้อมยังสร้างโอกาสรับผลตอบแทนไม่ว่าราคาของหน่วยลงทุน ETF “Invesco QQQ” ซึ่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิงจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง การลงทุนแบบนี้เป็นการลงทุนแบบ Twin-win ซึ่งเป็นรูปแบบการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ทั้งกรณีราคาของสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นและปรับตัวลดลง ดังนั้น กองทุน KTTWIN1Y1 จึงเหมาะที่จะเป็นอีกทางเลือกที่สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาดให้กับนักลงทุนได้” นางชวินดา กล่าว

          ในเบื้องต้นกองทุน KTTWIN1Y1 ได้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ โดยเงินลงทุนในสัญญาออปชั่น หรือวอร์แรนท์จะถูกแปลงเป็นเงินสกุลดอลล่าร์ ณ วันที่ลงทุน ดังนั้น ผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่าที่ระบุไว้ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้ โดยแบ่งเป็นตัวอย่าง 4 กรณี ดังนี้ 

          กรณีที่ 1 Knock-out upper barrier โดยราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนชดเชย 0.25%

          กรณีที่ 2 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 15% ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทน = 50% x ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคา QQQ (สินทรัพย์อ้างอิง)

          กรณีที่ 3 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาปรับลดลงไม่เกิน 24% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทน = 50% x ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคา QQQ (สินทรัพย์อ้างอิง) ที่ปรับตัวลดลง

          กรณีที่ 4 Knock-out lower barrier โดยราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 24% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนชดเชย 0.25% 

          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.co.th สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น KTAM Smart Trade ได้ที่ https://bit.ly/KTSTSignIn 

          ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน KTTWIN1Y1 ที่สำคัญ : ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงทางตลาด ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ ประเทศ ความเสี่ยงจากการที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงมีการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างไปจากผลตอบแทนกองทุนที่ตั้งใจจะคุ้มครองความเสี่ยง ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

          คำเตือน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนจึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

 

 

A9714

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!