หมวดหมู่: ประกัน

9746 RVP


บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ

          โครงการ สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีแผนงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและได้มีการกำหนดเป้าหมายลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน โดยสนับสนุนเงินรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่สามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงานและ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจรให้กับสังคมไทยต่อไป โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในแต่ละพื้นที่ตามเป้าหมาย สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้มากกว่าร้อยละ 5 หรือลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้มากกว่า 10 คนต่อปีของสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยใช้ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2560-2562 จากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ www.Thairsc.com และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่ปฎิบัติหน้าที่สายงานจราจรโดยการคัดเลือกและมอบรางวัลให้ข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ในงานจราจรและหน่วยงาน โดยเน้นหลัก 5S ได้แก่ SMILE (ยิ้มแย้มแจ่มใส), SMART (มีบุคลิกภาพที่ดี), SALUTE (ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพให้เกียรติ),SERVICE MIND (ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริการสาธารณะ) และ STANDARD (ยกระดับมาตรฐานการทำงาน ความรู้เทคโนโลยี ความเสมอภาค) โดยแบ่งรางวัลเป็นประเภทบุคคล กองบังคับการละ 2 นาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 194 นาย ประเภทหน่วยงาน ในสังกัดแต่ละกองบัญชาการ ที่ชนะเลิศ 1 หน่วยงาน รองชนะเลิศ 2 หน่วยงาน ชมเชย 2 หน่วยงาน รวมทุกกองบัญชาการจำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 

          ซึ่งผลการดำเนินงานของโครงการฯ สามารถป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 1,550 ราย โดยการเปรียบเทียบข้อมูลการเสียชีวิต 3 ปีย้อนหลังล่วงก่อนโควิดในรอบ10 เดือน (มกราคม-ตุลาคม ปี 2560-2562 เสียชีวิตเฉลี่ย 13,830 ราย) ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการในเดือนตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566 มีผู้เสียชีวิต 12,280 ราย บาดเจ็บจากเฉลี่ย 3 ปี จำนวน 622,080 ราย จากเริ่มโครงการถึงสิงหาคม มีผู้บาดเจ็บ 510,420 ราย ลดลง 111,660 ราย เชื่อว่าเป็นผลมาจากการตั้งจุดตรวจ ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ของแต่ละจังหวัด ที่มีการตั้งจุดตรวจจำนวนมากกว่า 74,000 ครั้ง (จากระบบการตั้งจุดตรวจของตำรวจ) และกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้ดำเนินการในทุกพื้นที่

 

 

A9746

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!