WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SET34

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 5 สิงหาคม พ.ศ.2565

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน         หน่วย : ล้านบาท
 วันที่ 05 ส.ค. 256501 ส.ค. 2565 - 05 ส.ค. 256501 ม.ค. 2565 - 05 ส.ค. 2565
นักลงทุนซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิ
สถาบันในประเทศ 6,221.89 10.57 6,727.09 11.43 -505.20 30,384.86 9.48 34,097.15 10.64 -3,712.29 816,415.07 7.47 918,939.71 8.41 -102,524.64
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,894.74 8.32 5,006.85 8.51 -112.11 27,994.10 8.73 26,517.65 8.27 1,476.45 939,506.17 8.60 937,007.03 8.57 2,499.14
นักลงทุนต่างประเทศ 28,188.68 47.91 27,287.24 46.38 901.44 152,663.23 47.63 148,538.47 46.34 4,124.77 5,212,771.49 47.69 5,091,295.93 46.58 121,475.56
นักลงทุนในประเทศ 19,532.89 33.20 19,817.01 33.68 -284.13 109,503.22 34.16 111,392.14 34.75 -1,888.92 3,961,265.00 36.24 3,982,715.06 36.44 -21,450.06
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
     
    More Articles'
  •  

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!