WORLD7

smed

BB TF5

1AA1A3A1อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถกอล์ฟ รถ Buggy รถ ATV และปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์กระบะสามล้อ และรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า

      นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เห็นชอบตามที่กรมสรรพสามิตได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตของสินค้ารถยนต์ ประเภทรถกอล์ฟ รถ Buggy รถ ATV และได้เสนอปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์กระบะสามล้อ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ซึ่งปัจจุบันรถกอล์ฟ รถ Buggy รถ ATV จะต้องเสียภาษีในอัตราของรถยนต์นั่ง ซึ่งมีอัตราตามมูลค่าร้อยละ 40 และรถยนต์สามล้อซึ่งมีท้ายเป็นกระบะที่ใช้เพื่อการขนส่งในพื้นที่ส่วนบุคคล รวมถึงรถสามล้อหรือสี่ล้อท้ายกระบะที่นำมาใช้ในพื้นที่การเกษตร อาทิ รถอีแต๋น รถอีแต็ก ซึ่งถือเป็นรถยนต์กระบะตามกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่ปัจจุบันเสียภาษีสรรพสามิตอัตราตามมูลค่าร้อยละ 17

sme 720x100

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมสรรพสามิตได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณากำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ให้เกิดความชัดเจนและความเป็นธรรม ลดปัญหาในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยกำหนดประเภทของรถยนต์ดังกล่าว ได้แก่ รถกอล์ฟ รถ Buggy รถ ATV และปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์กระบะสามล้อ

    อีกทั้ง ได้เสนอปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า โดยคำนึงถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสมรรถนะในการขับขี่ของประชาชน และเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าในประเทศอีกด้วย ซึ่งรายละเอียดกรมสรรพสามิตจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังจากกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่.. พ.ศ. .... ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

         ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต  โทร.1713 ต่อ 552302

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

GC 720x100

TU720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

NHA720x100   

เจนเนอราลี่

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!