WORLD7

smed

BB TF5

SET 4

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 6 กรกฏาคม พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 6 ก.ค. 2565

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

                ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 81 รายการ)

 

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL) นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 10,000,000 5.50 ซื้อ Link
คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUMWEL) ร้อยเอก วีระเชษฐ์ ขันเงิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/06/2565 40,000 2.48 ซื้อ Link
คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPH) นาย ภูมิตร์ พงษ์เฉลิม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 1,000,000 - รับโอน Link
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE) นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ไชยพร) หุ้นสามัญ 04/07/2565 100,000 56.75 ซื้อ Link
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE) นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ไชยพร) หุ้นสามัญ 05/07/2565 100,000
Revoked by Reporter
56.75 ขาย Link
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE) นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ไชยพร) หุ้นสามัญ 05/07/2565 100,000 55.75 ขาย Link
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE) นาย ไพฑูรย์ ทวีผล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2565 50,000 - โอน Link
เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIDLOR) นาย ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 2,500 28.25 ซื้อ Link
เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIDLOR) นาย ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 2,500 28.00 ซื้อ Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาง ณัชชา นิธิศโสภณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 10,000 47.50 ซื้อ Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 600,000 49.42 ซื้อ Link
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 457,800 6.80 ซื้อ Link
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) นาย จอมทรัพย์ โลจายะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 25,000,000 0.72 ซื้อ Link
เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZEN) นาย ปรีด์ สุวิมลธีระบุตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 5,000 11.70 ซื้อ Link
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(CRC) นาย ไท จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 300,000 34.00 ซื้อ Link
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD) นาย ศุภวัฒน์ วนิชประภา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวณัฐสิริ ฉัตรไพศาล) หุ้นสามัญ 05/07/2565 7,000 13.80 ซื้อ Link
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) นาย เธียรี่ เดอเฟรน ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 04/07/2565 70,000 15.97 ซื้อ Link
ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRV) นาง สุภัก นวมงคลชัยกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 2,500,000
Revoked by Reporter
2.00 ขาย Link
ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRV) นาง สุภัก นวมงคลชัยกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 2,500,000 2.00 ขาย Link
ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRV) นางสาว ธนัฐนันท์ เรืองเลิศสถิตกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 7,400 2.38 ซื้อ Link
ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRV) นาย ธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 5,000,000
Revoked by Reporter
2.00 ขาย Link
ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRV) นาย ธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 5,000,000 2.00 ขาย Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาย ชัชชวี วัฒนสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/06/2565 200,000 6.75 ขาย Link
ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPCH) นาย พล คงเสือ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 15,000 7.95 ซื้อ Link
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 05/07/2565 189,900 0.41 ขาย Link
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 05/07/2565 289,100 0.42 ขาย Link
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 05/07/2565 321,000 0.43 ขาย Link
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 05/07/2565 200,000 0.44 ขาย Link
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 05/07/2565 200,000 0.45 ขาย Link
นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NER) นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 800,000 5.57 ซื้อ Link
เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(NATION) นาง อรอร อัครเศรณี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 2,000,000 0.28 ซื้อ Link
เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(NATION) นาง อรอร อัครเศรณี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 3,640,600 0.28 ซื้อ Link
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS) นาย จักรสนิท กฤษสอาดใจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 5,000 28.00 ซื้อ Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย กิตติศักดิ์ โชคลาภทวี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 60,000 10.40 ซื้อ Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย อดิศักดิ์ สุขประเสริฐ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 5,000 10.40 ซื้อ Link
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 112,800 6.84 ซื้อ Link
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) นาย วีระ ศรีชนะชัยโชค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 250,000 7.12 ขาย Link
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRG) นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 5,000 10.90 ซื้อ Link
พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE) นาย จำเริญ รุ่งรัศมีโชติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 20,000 3.42 ซื้อ Link
พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE) นาย วิฑูร งามบุญอนันต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 100,000 3.47 ซื้อ Link
พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG) นาย ชัยยศ จิรบวรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2565 750,000 1.05 ขาย Link
พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG) นาย ชัยยศ จิรบวรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 1,070,000 1.04 ขาย Link
พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG) นาย ชัยยศ จิรบวรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 1,069,300 1.04 ขาย Link
มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MUD) นาย สมศักดิ์ แต่งประกอบ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 100,000 2.43 ซื้อ Link
มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MUD) นาย สมศักดิ์ แต่งประกอบ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 45,000 2.33 ซื้อ Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (กชวรรณ วิชญเวทางค์) หุ้นสามัญ 05/07/2565 3,000 5.45 ซื้อ Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 20,000 5.40 ซื้อ Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร) หุ้นสามัญ 05/07/2565 30,000 5.43 ซื้อ Link
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย ปรีดา ไอรมณีรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 50,000 4.98 ซื้อ Link
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN) นาย อภิรักษ์ วานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 179,300 7.74 ซื้อ Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 30,000 15.80 ซื้อ Link
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2565 7,500,000 2.50 ขาย Link
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2565 7,500,000 2.50 ขาย Link
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI) นาย เจริญสุข กิจอิทธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 154,821,837 - โอน Link
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JP) นาย พิษณุ แดงประเสริฐ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 700,000 4.30 ซื้อ Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย วิชิต ศิริทัตธำรง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 50,000 3.90 ขาย Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 21,500 37.00 ขาย Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 120,000 37.42 ขาย Link
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT) นาย บุญเทพ นาเนกรังสรรค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 7,000 1.52 ซื้อ Link
วิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(WIIK) นาง สุมาลี อ่องจริต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 82,000 1.94 ซื้อ Link
วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(WINMED) นาง เรณู อุบล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 10,000 4.48 ซื้อ Link
เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) นางสาว สุปรียา สินธุพันธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 10,000 7.10 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 04/07/2565 400,000 18.67 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 05/07/2565 320,000 18.49 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 70,000 18.44 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 400,000 18.67 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 320,000 18.49 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 05/07/2565 70,000 18.44 ซื้อ Link
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 500,000 3.34 ซื้อ Link
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE) นาง สุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 70,000 1.01 ซื้อ Link
สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STP) นาย สุรศักดิ์ โรจน์วงศ์จรัต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2565 48,200 14.40 ซื้อ Link
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMPC) นาย วินัย วิทวัสการเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 20,000 14.40 ซื้อ Link
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) นาย ริการ์โดวโรดม สุจริตกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/06/2565 4,000 29.25 ซื้อ Link
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 14,300 14.28 ซื้อ Link
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 100,000 15.00 ซื้อ Link
อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBE) นางสาว ณีรนุช คูหากาญจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 1,000 1.86 ซื้อ Link
อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBE) นางสาว สุรียส โควสุรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 161,000 1.88 ซื้อ Link
เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCS) นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2565 12,335,682 6.65 ขาย Link
เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCS) นาย อภิชาติ การุณกรสกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2565 77,889,950 6.65 ขาย Link
เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NDR) นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 05/07/2565 500,000 0.41 ขาย Link
แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ACE) นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 1,000,000 2.68 ซื้อ Link

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 Click Donate Support Web

 

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!