WORLD7

smed

BB TF5

SET 15

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 15 กรกฏาคม พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 15 ก.ค. 2565

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

                ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 9 รายการ)

 

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/07/2565 30,000 35.75 ซื้อ  
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) นาย จอมทรัพย์ โลจายะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/07/2565 5,000,000 0.71 ซื้อ  
ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(DUSIT) นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/06/2565 2,000 - รับโอน  
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIGER) นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/07/2565 500,000 1.97 ขาย  
วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) นาย วรุต ตันติพิภพ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/07/2565 20,000 6.30 ซื้อ  
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR) นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/07/2565 16,000 11.60 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 11/07/2565 280,000 0.56 ขาย  

More Articles

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!