WORLD7

smed

BB TF5

7714 SEC

... ร่วมกับสภาทนายความฯ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ลงทุนในภาคตะวันออกเกี่ยวกับการใช้สิทธิดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) ของผู้เสียหายในตลาดทุน

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมมือกันจัดงานสัมมนาความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายในตลาดทุนเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม หรือ class action ให้แก่ผู้ลงทุนและผู้สนใจที่อยู่ในภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล พัทยา จังหวัดชลบุรี และถ่ายทอดสดการสัมมนาผ่านเฟซบุ๊กเพจของ ...

          การสัมมนาในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในเรื่อง class action ซึ่ง ... ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 โดยร่วมมือกับสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาทนายความฯ) มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับประโยชน์ของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ .. 2535 ได้รับการเยียวยาความเสียหาย

          นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ... กล่าวว่าการดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางกฎหมายที่สามารถช่วยลดข้อจำกัดและอุปสรรคหลายประการในการดำเนินคดีแพ่ง ... เล็งเห็นว่า การที่ผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายในตลาดทุนสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้จากผู้กระทำความผิด จะเป็นพลังขับเคลื่อนทางสังคมที่สำคัญในการป้องปรามการกระทำความผิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และทนายความมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การดำเนินคดีแบบกลุ่มของผู้เสียหายในตลาดทุนประสบผลสำเร็จ การสัมมนาครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มให้แก่ทนายความ รวมถึงสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มให้แก่ผู้ลงทุน ทั้งขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินคดีแบบกลุ่มตั้งแต่เริ่มต้นจนจบคดี บทบาทของผู้เสียหายและทนายความในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินคดีแบบกลุ่มด้วย” 

 

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100

 

          ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบแนวทางการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายผ่านการดำเนินคดีแบบกลุ่มทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้ผู้ลงทุนตื่นตัวและตระหนักว่า ตนมีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายจากการกระทำความผิดในตลาดทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาสภาทนายความมีแผนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรด้วยการจัดอบรมทนายความอาสาให้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ สภาทนายความได้ประสานงานให้ทนายความในพื้นที่เข้าร่วมการสัมมนาด้วย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มให้แก่ผู้เสียหายในตลาดทุนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สภาทนายความได้ประสานงานกับทนายความที่มีประสบการณ์ด้านการดำเนินคดีแบบกลุ่มจากส่วนกลางเข้าร่วมเปิดบูธระหว่างการจัดสัมมนา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนและทนายความที่มีศักยภาพในการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้พบปะ พูดคุย เพื่อประโยชน์ในการขอคำปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือด้านการดำเนินคดีแบบกลุ่มในอนาคต

          นายยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่าสมาคมฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามอรรถพจน์ของสมาคมฯ คือ ให้ความรู้ พิทักษ์สิทธิ พิชิตการลงทุน กรณีเมื่อเกิดความเสียหายกับผู้ลงทุน ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายจะช่วยให้นักลงทุนผนึกกำลังกันเรียกร้องเยียวยาความเสียหายได้ สมาคมฯ จึงเตรียมที่จะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ขึ้นในเร็วๆ นี้ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ตลอดจนสมาคมฯ ขอขอบคุณหน่วยงานที่มีความสำคัญกับตลาดทุนดังต่อไปนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาทนายความฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตลาดทุนของสมาคมฯ เสมอมา

          ในงานสัมมนามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและทนายความ ผู้มีประสบการณ์ด้านการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ภาพรวมกฎหมายและแนวคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มโดย นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1 แนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม โดย ดร. ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้เสียหายในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม โดย นายยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยทนายความกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มในภาคปฏิบัติ โดย นายจิณณะ แย้มอ่วม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด ทนายความผู้มีประสบการณ์ด้านการฟ้องคดีแบบกลุ่ม ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมคลิปงานสัมมนาย้อนหลังได้ที่เฟซบุ๊กเพจสำนักงาน กลต.” ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/375004158073861/

 

A7714

 Click Donate Support Web  

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!