WORLD7

smed

BB TF5

7292 PSU ผศดร พงค์เทพ

สงขลานครินทร์ ผนึกภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน เผยความสำเร็จการจัดงานโชว์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหาดใหญ่ พลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้าง Soft Power ดึงดูดนักท่องเที่ยว

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่หาดใหญ่ จัดงาน “Eat Pray Love @ หาดใหญ่เผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของหาดใหญ่สู่สาธารณชนและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด 4 มงคล ได้แก่ อาหารมงคล (Auspicious Food) มงคลแห่งศรัทธา (Auspicious Faith) เทศกาลมงคล (Auspicious Festivals) และ วิถีชีวิตมงคล (Auspicious Lifestyle)

           ผศ. ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (..) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เป็นชุมชนทางปัญญา และเป็นที่พึ่งพิงของประชาคมภาคใต้ เล็งเห็นว่า ความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมและความหลากหลายของประชากรในพื้นที่ถือเป็นต้นทุนที่สำคัญของเมืองหาดใหญ่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ประกอบกับการศึกษาภายใต้โครงการวิจัยนครหาดใหญ่บนฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชนภายใต้งบประมาณและการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยทีมวิจัยจาก .. ประกอบด้วย ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ, ดร.สิริวิท อิสโร, .ดวงธิดา พัฒนา, .ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์, ผศ. ดร.ฆายนีย์ . บุญพันธ์, ดร.รุชดี บิลหมัด, ดร.วิทวัส เหมทานนท์, .ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ และนายกฤดิ วรรณไชย ร่วมบูรณาการศาสตร์ลงพื้นที่สอบถามและสร้างความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ใจกลางนครหาดใหญ่ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกิมหยงสันติสุข ชุมชนพระเสน่หามนตรี ชุมชนแสงศรี และ ชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง พบว่า เมืองหาดใหญ่มีทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถใช้เป็นจุดขายและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ โดยผลการศึกษา พบว่าหาดใหญ่มีทุนทางวัฒนธรรมสำคัญ 4 ส่วนภายใต้ แนวคิดหาดใหญ่เมืองมงคล ได้แก่ อาหารมงคล (Auspicious Food) มงคลแห่งศรัทธา (Auspicious Faith) เทศกาลมงคล (Auspicious Festivals) และ วิถีชีวิตมงคล (Auspicious Lifestyle)

 

7292 PSU

 

           ม.. จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและชุมชนในพื้นที่หาดใหญ่ ร่วมจัดงาน “Eat Pray Love @ หาดใหญ่ ถนนใจกลางย่านเศรษฐกิจ ตึกชิโนยูโรเปียน .หาดใหญ่ .สงขลา เผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของหาดใหญ่สู่สาธารณชน กระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีในพื้นที่สะท้อนวิถีชีวิตอันเป็นมงคลของคนหาดใหญ่ผ่านการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมบนท้องถนน การออกร้านจำหน่ายอาหารมงคล สินค้ามงคลจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ วิถีมงคลร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เช่น การทำขนมมงคล การจัดนิทรรศการการพัฒนาหาดใหญ่บนเส้นทางสายวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อพลิกฟื้นเมืองหาดใหญ่ผ่านการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนตลอดจนเพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจที่ต่อลมหายใจให้กับหาดใหญ่ได้อีกครั้ง พร้อมสร้างประสบการณ์แปลกใหม่และตกหลุมรักเมืองหาดใหญ่อีกครั้งให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีในพื้นที่ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในงานได้ทาง Facebook Eat Pray Love หาดใหญ่

 

A7292

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!